HENGELAARSVERENIGING “Ontspanning” VAASSEN - EPE

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

ALGEMEEN:

 

Artikel 1:

De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging vindt plaats op een door Sportvisserij Nederland ontworpen formulier (voorlopige vispas), waarop naam, voornamen, geboortedatum en adres volledig moeten worden ingevuld. Tevens wordt op dit formulier de wijze van betaling aangegeven.

 

Artikel 2:

Toetreding tot de vereniging kan altijd geschieden. Zij, die als lid worden aangenomen, zijn de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

 

Artikel 3:

Bij toetreding ontvangt het lid, nadat de contributie is voldaan, de vispas en de vergunning, als bedoeld in artikel 21 van de Visserijwet 1963.

Indien het lid het verzoekt wordt hem een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement verstrekt.

 

Artikel 4:

Leden, die volgens artikel 6 van de statuten hun lidmaatschap hebben opgezegd, ontvangen indien men dat verzoekt een door de secretaris opgemaakt schrijven (mail), dat van de opzegging is kennis genomen.

 

Artikel 5:

Leden tot 14 jaar zijn jeugdleden. Leden boven de 14 jaar zijn senioren.

 

Artikel 6:

Het royement volgens artikel 6 lid 4 van de statuten wordt uitgesproken door het bestuur, dat hiervan kennis geeft aan de leden in een algemene ledenvergadering of op enige andere wijze.

De heraansluiting van een geroyeerde, volgens artikel 6 lid 4, bij de vereniging, moet de achterstallige contributie eerst worden betaald.

 

Artikel 7:

Het bestuur kan bij het uitspreken van een royement een tijdstip bepalen, waarop de toetreding van het geroyeerde lid weer mogelijk is.

 

Artikel 8:

Schorsing kan voor ten hoogste 2 maanden door het bestuur worden opgelegd aan een lid, dat handelingen pleegt in strijd met de verenigingsvoorschriften of de belangen van de vereniging. Gedurende de schorsing is een zodanig lid verboden de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen, behoudens het recht op persoonlijke aanwezigheid op de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 9:

De leden zijn verplicht elkaar hulp te bieden en mogen elkaar op generlei wijze hinderen. Zij hebben het recht niet-leden, de toegang en het gebruik van het onder beheer van de vereniging staande viswater te ontzeggen. Zij zijn verplicht controlerende bestuursleden bij te staan indien deze dit verzoeken.

 

Artikel 10:

Bestuursleden kunnen, op voorstel van het bestuur of leden, door een daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemene ledenvergadering, uit hun functie worden ontzet. Dit gebeurt niet, alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden.

Bestuursleden die handelen in strijd met de statuten, reglementen, of belangen van de vereniging, kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting, als bepaald in de vorige alinea van dit artikel worden geschorst.

 

 

BESTUUR:

 

Artikel 11:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 4 leden zoals omschreven staat in artikel 9 van de statuten. De functies van de bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld, behalve die van de voorzitter welke in functie wordt gekozen.

 

Artikel 12:

De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:

A: De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij zorgt voor de naleving van de statuten en huishoudelijk reglement en tekent na goedkeuring de notulen van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen en commissies. Mocht hij verhinderd zijn, dan wordt door de vergadering een bestuurslid aangewezen, dat tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt.

B: De secretaris voert de briefwisselingen, houdt afschrift van alle in- en uitgaande stukken en beheert het archief, hetwelk alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten. Hij houdt in samenwerking met Sportvisserij Nederland een naamlijst bij van alle bij van alle bij de vereniging aangesloten personen en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis met de daarin ontstane veranderingen.

In het jaarverslag brengt hij rapport uit over de toestand van de vereniging in het afgelopen jaar. De secretaris houdt  notulen van de vergaderingen en ondertekent deze na goedkeuring. Hij zorgt voor het aanwezig zijn van de presentielijst op de vergaderingen.

C: De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van ontvangsten en uitgaven.

D: De overige bestuursleden assisteren de reeds genoemde functionarissen.

 

Artikel 13:

Indien een bestuurslid langer dan 6 maanden verhinderd is zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaad vervallen verklaard. Als deze verhindering het gevolg van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn met 12 maanden te verlengen.

 

Artikel 14:

De aftreding van de bestuursleden vindt plaats volgens onderstaande rooster:

1e jaar : de voorzitter en 1 lid,

2e jaar : de secretaris en 1 lid

3e jaar : de penningmeester en 2 leden.

De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature wordt door de eerstvolgende algemene ledenvergadering hierin voorzien.

 

Artikel 15:

De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustende bij aftreden, of volgens eerder genoemd artikel 11 geschorste bestuursleden, moeten 14 dagen na schorsing of aftreding plaatsvinden.

 

Artikel 16:

De leden van het bestuur of commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 17:

Het bestuur is bevoegd te allen tijde, de controle, de inzage van de boeken van de penningmeester te vorderen.

 

GELDMIDDELEN: 

 

Artikel 18:

De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. Hij is voor dit beheer persoonlijk aansprakelijk.

 

Artikel 19:

De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer dan € 500 bedragen, het meerdere te deponeren op een door het bestuur aan te wijzen  bank- of giro-instelling. Alleen in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken.

Het geld wordt geplaatst op naam van de vereniging. Voor terug- of opnemen, of overmaken van gedeponeerde of belegde gelden worden de handtekeningen van de voorzitter en de penningmeester vereist, voor zover dat een bedrag van € 1000 per maand overschrijdt.

Alle kwitanties en nota’s moeten ten name van de vereniging zijn gesteld.

 

Artikel 20:

Het contributiebedrag voor het volgend jaar wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 

Artikel 21:

Betaling van de contributie van leden voor het verenigingsjaar moet uiterlijk voor 31 januari zijn voldaan.

 

Artikel 22:

De minimum bijdrage voor begunstigers wordt in een algemene ledenvergadering voor het volgend jaar vastgesteld. Schenkingen kunnen alleen met goedvinden van de algemene ledenvergadering worden aanvaard.

 

Artikel 23:

Terugbetaling van gestorte contributiegelden vindt in overleg met het bestuur plaats.

 

FINANCIELE CONTROLE:

 

Artikel 24:

De controle over de financiën en over de administratie daarvan berust bij een kascommissie. Deze controle vindt jaarlijks plaats.

 

Artikel 25:

De kascommissie bestaat uit drie volwassen leden van de vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn.

De leden van de kascommissie en een plaatsvervangend lid worden op de jaarlijkse ledenvergadering gekozen voor de tijd van 3 jaar.

Jaarlijks treedt een derde deel van de commissie af. De aftredende is niet terstond herkiesbaar. In tussentijdse vacatures wordt voorzien door de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 26:

De kascommissie is belast met de controle over het beheer van de penningmeester. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, welke zij voor haar controle nodig heeft.

Bij akkoordbevinding van de boeken worden deze door de commissie voor akkoord getekend.

De kascommissie brengt haar verslag over de controle schriftelijk uit aan het bestuur. Dit verslag moet ter kennis van de leden worden gebracht.

 

Artikel 27:

De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alle wat zij uit hoofde van hun functie weten, dit met uitzondering van mededelingen aan een verantwoording tegenover de leden in de algemene ledenvergadering.

 

 

VERGADERINGEN:

 

Artikel 28:

Elke, volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven, algemene ledenvergadering is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 

Artikel 29:

Ieder lid heeft recht, in overleg met het bestuur, voorstellen op de agenda van de algemene ledenvergadering te plaatsen. Deze voorstellen moeten ten minste drie dagen voor de datum van de algemene ledenvergadering, schriftelijk (of bij mail) bij het bestuur zijn ingediend.

 

Artikel 30:

Oproepingen voor een algemene ledenvergadering worden tenminste 7 dagen voor de vergadering verzonden. Deze oproepingen moeten de te behandelen onderwerpen bevatten. Eventueel kan met een oproep in een of meer plaatselijke kranten worden volstaan.

 

Artikel 31:

De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan 2 keer het woord te verlenen, tenzij op uitdrukkelijk verlangen van de algemene ledenvergadering. Hij kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Het is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verdere bijwonen van de vergadering te ontzeggen.

Hij kan de vergadering schorsen en na overleg met bestuur verdagen.

 

Artikel 32:

Het bestuur vergadert zo dikwijls de noodzakelijkheid blijkt.

Oproepingen voor de bestuurvergadering moeten tenminste 3 x 24 uur van te voren in het bezit van de bestuursleden zijn.

 

Artikel 33:

Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen. De aanvragers zijn verplicht bij het indienen van het verzoek schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

 

Artikel 34:

Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van tenminste 3 leden van het bestuur vereist, tenzij het nemen van een besluit reeds eenmaal wegens onvoltalligheid van de vergadering uitgesteld moest worden en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak zijn bijeengeroepen.

 

Artikel 35:

In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan mededeling worden gedaan.

 

STEMMEN:

 

Artikel 36:

Voor verkiezingen kunnen, door ieder lid en/of het bestuur, kandidaten worden gesteld. Stemmingen over personen worden gehouden met gebruikmaking van door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes.

 

SLOTBEPALINGEN:

 

Artikel 37:

De leden zijn verplicht, hun bewijs van lidmaatschap (vispas) en vergunningen aan elk bestuurslid, dat zulks verlangt of aan daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen, op eerste aanvraag te tonen.

Bij het vaststellen van een overtreding kunnen het bewijs van lidmaatschap (vispas) en de vergunningen worden ingehouden.

Het bestuur bepaalt, of en wanneer het bewijs van lidmaatschap (vispas) en de vergunningen aan het betreffende lid zullen worden teruggegeven.

 

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan een of meer leden of bestuursleden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze.

 

 

Vastgesteld met toestemming van de algemene ledenvergadering van maart 2011.