Aal

aal Naam Aal
Herkenning Het lichaam is slangachtig van vorm. De borstvinnen bevinden zich direct achter de kop. 
Op het achterste deel van het lichaam is, zowel onder als boven, een vinzoom 
aanwezig die uitloopt in de staartpunt. Buikvinnen ontbreken.
Verspreiding Algemeen. Trekt meestal als glasaal van ca. 6 cm lengte vanuit zee de binnenwateren 
in. Volwassen exemplaren trekken terug naar zee om zich voort te planten. De 
glasaalintrek is tegenwoordig sterk verminderd.
Voedsel Het voorkeursvoedsel bestaat uit insectenlarven en kleine kreeftachtigen. Grote 
examplaren eten ook wel visjes en weekdieren
Max. lengte 125 cm

Baars

baars Naam Baars
Herkenning De 2 rugvinnen zijn gescheiden, waarvan de voorste uitsluitend harde stekels heeft. Op
de achterzijde van de voorste rugvin bevindt zich een zwarte vlek. Over het lichaam 
lopen een aantal verticale, donker banden.
Verspreiding Algemeen. Komt voor in niet te troebele wateren.
Voedsel Eet allerlei dierlijk voedsel, maar boven een lengte van 15cm vooral vis.
Max. lengte 50 cm

Beekforel

beekforel Naam Beekforel
Herkenning Op het lichaam komen rode en zwarte vlekken voor, die meestal blauw of wit zijn omzoomd. Bovengenoemde vlekken ontbreken op de staartvin. Er is een vetvin aanwezig.
Verspreiding Zeldzaam. In verschillende beken wordt getracht door uitzettingen een natuurlijke 
forellenstand terug te krijgen. Ook komt beekforel door uitzettingen voor in het Veerse meer.
Voedsel Voornamelijk insecten, insectenlarven, kreeftachtigen en soms kleine vissen<
Max. lengte 100 cm

Blankvoorn

blankvoorn Naam Blankvoorn
Herkenning De bek is eindstandig. Boven in het oog bevind zich een rode vlek. Voorzijde rugvin
boven voorzijde buikvinnen. Op de zijlijn liggen 43-47 schubben.
Verspreiding Algemeen. Komt voor in allerlei watertypen.
Voedsel Voornamelijk slakjes en insectenlarven, soms plantdelen.
Max. lengte 45 cm

 

Brasem

brasem Naam Brasem
Herkenning Kleine exemplaren kunnen verward worden met de kolblei. Aantal rijen schubben 
boven de zijlijn bedraagt 12 tot 14. De oogdiameter is kleiner dan de afstand van het 
oog tot de punt van de bek. De bek is onderstandig en ver uitstulpbaar.
Verspreiding Algemeen. Komt voor in allerlei watertypen
Voedsel Voornamelijk insectenlarven, kleine kreeftachtigen en wormpjes
Max. lengte 80 cm

Bronforel

bronforel Naam Bronforel
Herkenning Over het gehele lichaam verspreid, inclusief de vinnen maar uitgezonderd de buik, 
komen zwarte stippen voor.Over beide zijden loopt een horizontale purperen band. Er 
is een vetvin aanwezig.
Verspreiding Uitheems, vrij zeldzaam. Komt oorspronkelijk uit Noord Amerika. Wordt uitgezet in o.a.
het brakke Veerse meer en sommige andere Delta-wateren. Uitzetting vindt ook plaats 
in kleine intensief beviste hengelwateren.
Voedsel Voornamelijk insecten, insectenlarven, kreeftachtigen en soms kleine vissen
Max. lengte 100 cm

 

Driedoornige stekelbaars

driedoornige-stekelbaars Naam Driedoornige stekelbaars
Herkenning Vóór de rugvin bevinden zich 2-4 stekels. Rug- en anaalvin bevinden zich ver naar 
achteren. De mannetjes hebben in de paaitijd een rode keel en buik en een blauw oog.
Verspreiding Algemeen. Komt voor in zoete, brakke en zoute wateren. Een deel van de driedoornige
stekelbaarzen zwemt vanuit zee het binnenland in om te paaien.
Voedsel Voornamelijk dierlijk plankton.
Max. lengte 10 cm

Graskarper

graskarper Naam Graskarper
Herkenning Kan verward worden met de kopvoorn. Onder de zijlijn liggen 5 rijen schubben. 
Onderscheid zich van de karper door het ontbreken van bekdraden aan de stevige 
onderstaande bek en door de korte rugvin.
Verspreiding Uitheems, vrij zeldzaam. Oorspronkelijk afkomstig uit China. Naar Nederland gehaald 
ten behoeve van waterplantenbeheer. Plant zich in ons land niet voort.
Voedsel Bij voorkeur (zachte) waterplanten.
Max. lengte 120 cm

Kolblei

kolblei Naam Kolblei
Herkenning Wordt vaak verward met kleine exemplaren van de brasem. Aantal rijen schubben 
boven de zijlijn bedraagt 8 tot 10. De oogdiameter is groter dan de afstand van het oog
tot de punt van de bek.
Verspreiding Algemeen. Komt voor in allerlei watertypen.
Voedsel Voornamelijk insectenlarven, kleine kreeftachtigen, wormpjes en dierlijk plankton
Max. lengte 35 cm

Kopvoorn

kopvoorn Naam Kopvoorn
Herkenning Kan worden verward met de graskarper. Onder de zijlijn liggen 3-4 rijen schubben. Het 
lichaam is cilindrisch, de kop tamelijk plat en breed. De anaalvin is bolrond.
Verspreiding Vrij zeldzaam. Wordt hoofdzakelijk aangetroffen in het stroomgebied van de Limburgse
Maas. Komt ook elders in de grote rivieren en een aantal beken voor.
Voedsel insecten, insectenlarven, weekdieren, soms plantendelen en kleine vis.
Max. lengte 65 cm

Kroeskarper

kroeskarper Naam Kroeskarper
Herkenning Op de zijlijn liggen 33-36 schubben. De rugvin is bolrond. De 5e of de 6e vinstraal is 
het langst. Bekdraden ontbreken.
Verspreiding Vrij zeldzaam. Komt voor in stilstaande wateren met veel plantengroei en een zachte 
bodem.
Voedsel Voornamelijk insectenlarven, plantendelen, dierlijk plankton en slakjes.
Max. lengte 50 cm

Pos

pos Naam Pos
Herkenning De rugvin bestaat uit een gedeelte met harde stekels en een gedeelte met zachte 
stekels. Het lichaam, inclusief de staart- en rugvin is getekend met donkere vlekjes.
Verspreiding Algemeen. Komt met name in de grotere wateren en het IJselmeer voor.
Voedsel Hoofdzakelijk insectenlarven en kleine kreeftachtigen.
Max. lengte 20 cm

Regenboogforel

regenboogforel Naam Regenboogforel
Herkenning De bovenkaak loopt door tot ver achter het oog. De voorrand van de buik-, borst- en 
anaalvinnen is lichtgekleurd met zwarte omranding. De staartvin is eveneens zwart 
omrand. Er is een vetvin aanwezig. De rug is gemarmerd licht/donker getekend.
Verspreiding Uitheems. Komt oorspronkelijk uit Noord Amerika. Uitgezette exemplaren soms in Geul
en Maas.
Voedsel Voornamelijk insecten, insectenlarven, kreeftachtigen en soms kleine vissen
Max. lengte 50 cm

Ruisvoorn

ruisvoorn Naam Ruisvoorn
Herkenning De bek is bovenstandig. Voorzijde rugvin duidelijk achter voorzijde buikvinnen.
Verspreiding Algemeen. Komt voor in ondiepe plantenrijke wateren.
Voedsel Voornamelijk insecten en insectenlarven, soms plantdelen.
Max. lengte 45 cm

 

(Schub)karper

karper Naam (Schub)karper
Herkenning In de Nederlandse wateren komen van de karper 4 verschillende beschubbingstypen 
voor. Deze typen worden aangeduid als schubkarper, spiegelkarper, rijenkarper en 
naaktkarper. Er zijn 4 bekdraden aanwezig, waarvan 2 in de hoeken van de bek en 2 
kortere op de bovenlip. De rand van de rugvin is hol ingesneden. De voorste vinstraal 
van de rugvin is stevig en getand.
De rijenkarper is van de andere karpertypen to onderscheiden door het voorkomen van
een enkele rij grote schubben op de zijlijn.
De naaktkarper is van de andere karpertypen te onderscheiden doordat geen of slechts
enkele schubben aanwezig zijn.
Verspreiding Ingeburgerd, algemeen. Komt door uitzettingen in veel wateren voor.
Voedsel Voornamelijk insectenlarven, kleine kreeftachtigen, weekdieren en wormpjes.
Max. lengte 120 cm

Snoek

snoek Naam Snoek
Herkenning Anaalvin en rugvin bevinden zich ver achterwaarts op het lichaam. De kop loopt uit in 
een platte brede bek. Het lichaam is getekend met goudkleurige stippen of strepen.
Verspreiding Algemeen. De snoek heeft een voorkeur voor heldere wateren, omgeven door 
plantenrijke oeverzones.
Voedsel Zijn prooi bestaat hoofdzakelijk uit vis.
Max. lengte 140 cm

Snoekbaars

snoekbaars Naam Snoekbaars
Herkenning De 2 rugvinnen zijn gescheiden, waarvan de voorste uitsluitend harde stekels heeft. De
bovenkaak loopt door tot achter het violet oplichtende oog.
Verspreiding  
Voedsel Hoofdzakelijk kleine vis.
Max. lengte 120 cm

Spiegelkarper

spiegelkarper Naam Spiegelkarper
Herkenning De spiegelkarper is van de andere karpertypen te onderscheiden doordat over het 
gehele lichaam een aantal onregematig geplaatste schubben van verschillende grootte 
voorkomen.
Verspreiding Ingeburgerd, algemeen. Komt door uitzettingen in veel wateren voor.
Voedsel Voornamelijk insectenlarven, kleine kreeftachtigen, weekdieren en wormpjes.
Max. lengte 120 cm

Vlagzalm

vlagzalm Naam Vlagzalm
Herkenning De rugvin (vlag) is zeer lang en hoog. Op het lichaam komen zwarte stippen voor. Er is
een vetvin aanwezig. De vis ruikt naar tijm.
Verspreiding Zeer zeldzaam. Kwam incidenteel in de Nederlandse beken voor. In een klein aantal 
beken wordt getracht door uitzetting een natuurlijke vlagzalmstand terug te krijgen.
Voedsel Voornamelijk insecten, insectenlarven, en kleine vis
Max. lengte 50 cm

Winde

winde Naam Winde
Herkenning
56-61 schubben.
Verspreiding Algemeen. Vooral in het IJselmeer en aangrenzende wateren, in de Biesbosch en het 
Haringvliet en elders in de grote rivieren. Kan door uitzetting ook voorkomen in 
afgesloten wateren.
Voedsel insecten, kleine kreeftachtigen en soms ook kleine witvis
Max. lengte 80 cm

Zeelt

zeelt Naam Zeelt
Herkenning De iris van het oog is oranje gekleurd. De vinnen zijn bolrond. Er zijn 2 korte bekdraden 
aanwezig. Onder de dikke slijmhuid bevinden zich op de zijlijn 95-120 kleine schubben.
Verspreiding Algemeen. Komt voor in wateren met veel plantengroei en een zachte bodem.
Voedsel Voornamelijk insectenlarven, wormen en slakjes.
Max. lengte 60 cm